Menu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

1.  Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:

 • Đại hội đồng cổ đông;
 • Hội đồng quản trị;
 • Ban kiểm soát công ty;
 • Ban Giám đốc điều hành;
 • Khối Phòng nghiệp vụ:

– Phòng Tổ chức Hành chính.

– Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

– Phòng Tài vụ.

– Phòng Kỹ thuật vật tư.

 • Các Đội sản xuất

co-cau

 • Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề đuợc luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.
 • Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác.
 • Ban Kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cố đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
 • Giám đốc: Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
 • Phó Giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động chuyên trách của Công ty, Phó Giám đốc có các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Quy chế nội bộ Công ty.

Các Phòng ban nghiệp vụ, Đội /tổ sản xuất của Công ty.

 • Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ
 • Xây dựng hồ sơ năng lực, đề xuất kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý, năm làm cơ sở thanh quyết toán.
 • Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm… theo quy định.
 • Lập báo cáo thực hiện khối lượng đặt hàng theo yêu cầu của cấp trên.
 • Lập nhật trình nhiên liệu, tổng hợp khối lượng sửa chữa xe chuyên dùng.
 • Tổng hợp điểm lấy rác, kết hợp cùng đội xe phân tuyến xe chạy, đảm bảo không để rác tồn.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc khác khi được giao.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính 
 • Soạn thảo các văn bản trực tiếp cho BGĐ khi được yêu cầu, các nội quy, quy định, quy chế dân chủ, quy trình, quy phạm… Quản lý hồ sơ CB-CNVC, công văn, máy tính, máy phô tô, mở sổ theo dõi công văn, các văn bản đến và đi;
 • Quản lý, giám sát các bộ phận, cá nhân sử dụng, khai thác an toàn, hiệu quả và tiết kiệm trang thiết bị văn phòng, máy thông tin liên lạc. Kịp thời khắc phục sửa chữa sự cố đáp ứng yêu cầu công tác chung có chất lượng và đạt yêu cầu hiệu quả kinh tế;
 • Lập kế hoạch dự trù BHLĐ, thực hiện cung ứng và phân phối chính xác, thường xuyên kiểm tra giám sát báo cáo Ban giám đốc tình hình sử dụng BHLĐ;
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác quân sự-quốc phòng và dân quân tự vệ trong Công ty;
 • Quản lý, theo dõi ngày công, nghỉ ốm, thai sản, nghỉ BHXH, nghỉ có lý do, không có lý do, nghỉ phép, bảng chấm công của các phòng đội;
 • Trực tiếp quản lý và tiếp nhận hồ sơ của CB-CNV lao động, tham mưu cho Ban giám đốc rà soát các hồ sơ: CB-CNV lao động nghỉ hưu, chuyển công tác;
 • Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Công ty, từ đó đề xuất phương án sử dụng và phân công lao động có hiệu quả tại từng bộ phận phòng, đội;
 • Đề xuất việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đúng quy định với giám đốc Công ty, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động;
 • Ghi nghị quyết các buổi họp giao ban;
 • Phụ trách công tác đảm bảo vệ sinh chung trong nội bộ cơ quan.
 • Phòng Tài vụ
 • Xây dựng hồ sơ quyết toán, xây dựng kế hoạch thu chi tài chính đồng thời lập kế hoạch tài chính tháng, quý, năm rõ ràng, minh bạch công khai trước BGĐ;
 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc khác khi được giao.
 • Phòng Kỹ thuật vật tư
 • Xây dựng định mức kỹ thuật VSMT, tiêu hao nhiên liệu trên cơ sở các định mức của Nhà nước, giám sát việc thực hiện mức khoán theo quy định; đề xuất sửa đổi, bổ sung mức khoán khi có biến đổi;
 • Phối kết hợp cùng các Đội sản xuất kiểm tra, sữa chữa xe ô tô, xe gom rác khi có sự cố hư hỏng;
 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc khác khi được giao.
 • Đội cây xanh : 
 • Quản lý và tổ chức nhân lực trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, thảm hoa, cây lá màu, cây viền đảm bảo cây phát triển tốt.
 • Hàng tháng thực hiện làm cỏ, xới gốc, bấm tỉa, bón phân, tưới nước đảm bảo thảm cây bằng phẳng, không có khoảng trống đối với cây trồng mảng thân đứng, cây viền, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt, đẹp mỹ quan đô thị.
 • Đảm bảo an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc khác khi được giao.
 • Đội xe
 • Phân tuyến xe chạy, đảm bảo vận chuyển hết rác trong ngày, vệ sinh tuyến phố sạch sẽ phong quang không để rác tồn đến ngày hôm sau;
 • Kết hợp cùng công nhân tại từng điểm tập kết rác, nạp rác từ xe đẩy tay vào máng hứng, ép vào xe; thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe; điều khiển xe đến điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến khi đầy rác; điều khiển xe về điểm đổ rác; cân xác định khối lượng rác và trọng tải xe, đổ rác tại điểm đổ rác theo quy định của bãi, rửa xe trước khi ra khỏi bãi; tiếp tục chu trình đến khi hết rác trên tuyến; hết ca vệ sinh phương tiện, để xe vào nơi quy định;
 • Phun nước rửa đường đảm bảo theo yêu cầu;
 • Đôn đốc, kiểm tra lái xe thực hiện đúng quy trình kỹ thuật khi vận hành phương tiện thiết bị, đảm bảo an toàn thiết bị trong khi vận hành. Trường hợp có hư hỏng xảy ra báo phòng Kỹ thuật vật tư cùng kiểm tra, xem xét, trình Ban giám đốc phương án sửa chữa, thay thế;
 • Thực hiện nhiên liệu theo đúng định mức quy định của từng loại xe;
 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc khác khi được giao.
 • Đội VSMT, Đội Duy tu
 • Tổ chức, phân công lao động thực hiện duy trì VSMT tại các tuyến phố đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.
 • Đội Quản lý môi trường
 • Đội Dịch vụ và Giới thiệu sản phẩm
 • Đội bảo vệ

1. Danh sách cổ đông

 • Cơ cấu cổ đông

Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 15/02/2017

STT Loại cổ đông Số lượng

cổ đông

Số lượng

cổ phần

Tỷ lệ sở hữu
1 Cổ đông Nhà nước 01 612.000 51%
2 Cổ đông trong nước 174 588.000 49%
2.1 Tổ chức 0 0 0%
2.2 Cá nhân 174 588.000 49%
3 Cổ đông nước ngoài 0 0 0%
4 Cổ phiếu quỹ 0 0 0%
Tổng Cộng 175 1.200.000 100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh)

 • Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm 15/02/2017

TT Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu
1 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội 282 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 612.000 51%
2 Nguyễn Thị Kim Liên Đồng Quán, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. 110.700 9,23%
Tồng Cộng   722.700 60,23%

(Nguồn: Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh)