Menu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH

Công văn 4249/BTNMT-TCMT 2014 tăng cường bảo vệ môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 4249/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường côngtác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Nghị quyết số35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảovệ môi trường và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số35/NQ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vịliên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, vận chuyển và chếbiến khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệmôi trường, cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trườngđối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiệntheo mẫu tại Phụ lục kèm theo.

2. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP nêu trên, BộTài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt độngkhai thác và chế biến khoáng sản (dự thảo Quy chế gửi kèm theo). Để có cơ sởban hành và triển khai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban góp ýcho dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý và báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên vàMôi trường (thông qua Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HàNội, điện thoại: 04.37868429, thư điện tử: cucquanlychatthai@gmail.com) trước ngày 20 tháng 10 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sựhợp tác của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCMT. MT(135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến